โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และวิเคราะห์ของนักเรียนด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว