โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ / เป้าหมาย