โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2563