โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบล ท่าเกษม  อำเภอ เมืองสระแก้ว  จังหวัด สระแก้ว

                ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2501 โดย มี นายโพ  กันบัวลาเป็นผู้บริจาคที่ดินให้ จำนวน 40 ไร่ และดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โดยการนำของนายเหลี่ยม  เจ็ดแผน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 

ร่วมกับชาวบ้าน เปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียน จำนวน 47  คน และมีนายสนอง  สมเชื้อ เป็นครูใหญ่และครูผู้สอนคนเดียว ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2501 ถึง 14 สิงหาคม 2501 ต่อมานายโพ  กันบัวลา

ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2501 จนเกษียณอายุราชการ ต่อมานายวินัย  รื่นกลิ่น ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ตามลำดับในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2511 ถึง 1 ธันวาคม 2532    นายอภิรักษ์  จิตละมุนย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ วันที่ 22 มีนาคม 2533 ถึง 5 พฤศจิกายน 2536 นายเอกฤทธิ์  ไชยฤทธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนจนเกษียณอายุราชการ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 ถึง 30 กันยายน 2546 นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 8 ตุลาคม 2546 ถึง 26 พฤษภาคม 2551 นายสถิต  เกตุเล็ก ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2553  นายประวิทย์  สุวรรณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2553  จนถึงปัจจุบัน