โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1