โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

บุคลากร

นางกิรณา ปิ่นประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ (ประจำชั้นอนุบาล ๒)

นางยุพิน หลวงสอน

ครูชำนาญการพิเศษ (ประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑)

นางอัจฉรา จงกล

ครูชำนาญการพิเศษ (ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑)

นางไพเราะ แช่มช้อย

ครูชำนาญการพิเศษ (ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑)

นางสาวสมรักษ์ คำมี

ครูชำนาญการพิเศษ (ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒)

นางบุญมี ตุ้ยดา

ครูชำนาญการพิเศษ (ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑)

นายชัยสิทธิ์ จงกล

ครูชำนาญการพิเศษ (ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒)

นางนิตยา ชาปัทมะ

ครูชำนาญการพิเศษ (ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔)

นางสาวปิยนันท์ พันธ์สาลี

ครูคณิตศาสตร์

นายปฐวี แก้วพิจิตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายปราโมทย์ บุญสมนึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ